Курс за превоз на опасни товари Бургас

НАРЕДБА № 40/11.01.2004 г., издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, МВР и Министерството на околната среда и водите предвижда специални изисквания за транспорта и превоза на така наречените опасни товари. Класификатор определя кои товари са такива и как следва да бъдат транспортирани от точка А до точка В.превоз на опасни товари бургас

Съгласно Чл. 21. От наредбата лицата имащи право да извършват такъв превоз следва да имат преминат и успешно завършен курс, който да гарантира тяхната професионална възможност за това. Това са обучения по АДР. Такива имат право да провеждат лицензирани учебни центрове, които отговарят на изискванията посочени в същата Наредба №40. Тези изисквания са високи и подлежат на контрол от ИА Автомобилна администрация, поради естеството на тяхната важност и отговорността която носят лицата провеждащи обучението, както и тези които превозват съответните опасни товари. Автотест2000 е лицензиран да организира и провежда курсове за превоз на опасни товари Бургас.

Определени професии задължително трябва да са придружени от сертификати, които да удостоверяват годността и квалификацията на водача на превозното средство в случая.  Превозването на опасни товари е дейност свързана с висока отговорност. Затова получаването на самия сертификат АДР е съсредоточено в курс, който включва определени модули. Първият включва запознаване на кандидатите с нормативната уредба, както и с начините за защита на околната среда. Следва подробен класификатор, в който именно са описани кои товари се определят като опасни, тяхната опаковка, изолация и видове транспортни средства, които имат право да ги превозват. Кандидатите за АДР също така трябва да са наясно и с товаро-разтоварната работа при тези товари, както и със съпровождащата ги документация, сигнализация и осигуряване на безопасността. В общи линии първият модул е с опознавателен. След него се полагат тестови изпити. Комисиите, които имат право да проверяват са назначени от ИА Автомобилна администрация.

В модул две на курса за превоз на опасни товари Бургас в Автотест2000 се запознават кандидатите с видовете цистерни, маркировка, конструкция и други свързани с това. Цистерната е средство с което транспортното возило пренася съответния обозначен като опасен товар. Следва модул трети, с който се запознават кандидатите с транспортирането н взривни вещества. Поради естеството на опасния товар тук той е отделен от останалите опасни такива и се изисква по задълбочено и особено обучение. Като отделен курс и модул се разглежда и превоза на радиоактивни вещества.

Изключителната опасност на тези транспорти изисква особена подготовка както на водачите така и на транспортните средства. Затова в Наредба №40 са описани всички нужни мерки и изисквания с цел предотвратяване на природни бедствия и замърсяване на околната среда, както и опазване здравето на гражданите.

Всички изпитни тестове и протоколи от изпитните комисии се съхраняват в ИА АА минимум пет години. За да превозвате товари които са определени със закон за опасни е необходимо да притежавате удостоверение АДР. При липса на такова на санкции подлежи не само водача на транспортното средство, но и възложителя допуснал неквалифициран персонал да извършва тази дейност.